Home/Nowe wymagania dotyczące oznaczania środka transportu odpadów

Nowe wymagania dotyczące oznaczania środka transportu odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska wchodzi w życie wraz z końcem stycznia 2018 roku. Nowe rozporządzenie tym razem skupia się na transporcie odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, konieczne jest oznakowanie transportującego pojazdu tablicą wyróżniającą. Przepis dotyczy pojazdów transportujących odpady na terenie Polski oraz poza granicą.

Oznaczenia do transportu odpadów?

Na terenie Polski koniecznie jest oznakowanie pojazdu tablicą wyróżniającą z napisem „ODPADY”. Każda tablica wyróżniająca powinna spełniać określone wymagania z rozporządzenia.

  • Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokość oraz 300 mm wysokości
  • Napis „ODPADY” koloru czarnego wysokości liter min. 80 mm i szerokości min. 12 mm

W przypadku transportu odpadów transgranicznego obowiązują tablice wyróżniające z litrą „A”. Podobnie jak w transporcie krajowym tablice wyróżniające powinny spełniać wymagania

  • Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokość oraz 300 mm wysokości
  • Litery „A” koloru czarnego o wysokości litery 200 mm i szerokości 20 mm

Pojazdy oznakowane tablicami wyróżniającymi są łatwiejsze do zauważenia.

Jak oznaczyć transport odpadów?

Zgodnie z nowymi przepisami pojazd transportujący odpady, powinien być oznaczony tablicą wyróżniającą. Oznaczenie powinno być umieszczamy w widocznym miejscu z przodu pojazdu na jego zewnętrznej powierzchni.

Jeżeli na pojeździe nie mam możliwości umieszczenia z powodu braku miejsca, według rozporządzenia możemy zastosować mniejszą tablicę. Mała tablica, według rozporządzania powinna mieć

  • Wymiary 300 mm szerokości oraz 20 mm wysokości
  • Czarny napis „ODPADY” na biały tle o wymiarach liter min. 12 mm

Pojazdu nie oznaczamy, gdy nie prowadzi się ewidencji odpadów, oraz gdy pojazdem przewozi się odpady inne niż niebezpieczne w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

Tablice wyrozniajace ODPADY

Tablica 40 x 30 cm

KUPISZ TUTAJ!
Tablice wyrozniajace ODPADY

Tablica 30 x 12 cm

KUPISZ TUTAJ!

Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polski, Warszawa 21 październik 2016

§ 9. 1. Środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.4)) oznacza się tablicą:

1) koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;

2) na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.

2. Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o wymiarach określonych w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się zmniejszenie:

1) wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości;

2) wysokości napisu „ODPADY” do minimum 80 mm i szerokości linii do minimum 12 mm.

3. Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni.

4. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.

5. Wzór oznakowania środków transportu odpadów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 § 10. 1. W przypadku środków transportu, o których mowa w § 9 ust. 1, przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów, zamiast oznakowania wskazanego w § 9 dopuszcza się oznakowanie środków transportu tablicą:

1) koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;

2) na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

2. Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni.

3. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.

4. Wzór oznakowania środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 11. Przepisów § 8–10 nie stosuje się w przypadku gdy:

1) nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

2) środkiem transportu transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018 r.

styczeń 29th, 2018|Categories: Akcesoria dla TIRa / auta, Tablice informacyjne|

About the Author:

Leave A Comment